×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Birim Kalite Komisyonu
Birim Kalite KomisyonuBirim Kalite Komisyonu Yetki, Görev ve Sorumlulukları

 •  Fakültenin strateji ve kalite politikalarını gözden geçirmek,
 •  Dinamik kadrosu ile eğitim kalitesini ve memnuniyeti artırmak,
 •  Hizmet içi eğitimler vererek çalışan verimliliğini artırmak,
 •  Akademik standartlar oluşturmak, bu standartlara uygun idarî ve akademik faaliyetleri planlamak, yönetimini izlemek ve geliştirmek,
 •  Paydaşlardan alınan geri bildirim doğrultusunda programların geliştirilmesi ve güncellenmesi konusunda tavsiyelerde bulunmak,
 •  İmkânlar nispetinde iç ve dış paydaşların istek ve beklentilerini karşılamak,
 •  Stratejik amaç ve hedeflere göre oluşturulmuş süreçleri geliştirmek,
 •  İlgili mevzuat ve standartlara uymak,
 • Fakültemizin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek,
 •  Akreditasyon kuruluşlarından yeterlilik belgesini alarak eksikleri tamamlamak,
 •  İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak,
 •  Bilimsel yayınların nitelik ve niceliklerini artırmak,
 •  Kalite komisyonu, Fakültemizin ihtiyaç duyduğu kalite ile ilgili konularda toplanır ve toplantıda alınan kararlar akademik ve idarî personele e-posta ile gönderilir.
 •  Fakültemiz kalite komisyonu, komisyon başkanının çağrısı ile bir araya gelerek kalite çalışmaları hakkında değerlendirme toplantıları yapmaktadır.
 • Fakültemizde liderlik anlayışı ve koordinasyon kültürünün oluşması için çalışmalar yapılması konusunda planlamalar yapmak.
 • Fakültemizde kalite anlayışını geliştirici ve yaygınlaştırıcı çalışmalar doğrultusunda hazırlanan raporlar Fakültemiz web sayfasında yayınlanmaktadır.
 •  Birim içinde kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi Kalite Komisyonunun yaptığı toplantılarla sağlanmaktadır.